فراتر از خبر
خانه | بافه هاي احساس (برگ 24)

بافه هاي احساس

سلام استاد!

به یاد استادمان علی محمد هنر ؛ دبیر زبان فارسی … امروز پس از ماه ها به دیدار استاد رفتیم با همان نگاه محبت آمیز… دیگـر عیـنک نـداشـت اما خوب‌ شناخت سلام استاد . . . . گفت استاد مبر درس از یاد یاد باد آن چه مرا گفت استاد یاد باد آن که مرا یاد آموخت آدمی نان خورد ... بیشتر بخوانید »